NAUKI PRZYRODNICZE NA SCENIE - Science on Stage

POLSKA STRONA EUROPEJSKIEJ SIECI


11. Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie
Wydział Fizyki UAM, Poznań, 21-22 września 2018 r.

„Podniesienie jakości edukacji przyrodniczej, matematycznej i informatycznej”

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA SONS 11

Zgłoszenia gotowości udziału w festiwalu prosimy przesyłać do dnia 30 kwietnia 2018 r. 27 maja 2018 r. drogą elektroniczną poprzez wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego. Szkoły mogą zgłaszać projekty w każdej z wymienionych wyżej trzech kategorii, ale z uwagi na wciąż rosnące zainteresowanie Festiwalem i jego ogólnopolski zasięg całkowita liczba uczestników z jednej szkoły nie może przekraczać 10 osób. Lista projektów zakwalifikowanych do udziału w festiwalu zostanie ogłoszona przez KKO.


PROSIMY O STARANNE WYPEŁNIANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.